Προθεωρία Α Σολφέζ και Dictee

Προθεωρία Β Σολφέζ και Dictee

 

Θεωρία Α΄ έτος και σολφέζ Α΄ έτος
Θεωρία Β΄ έτος και σολφέζ Β΄ έτος
Θεωρία Γ΄ έτος και σολφέζ Γ΄ έτος


Αρμονία Α΄ έτος και σολφέζ Δ΄ έτος
Αρμονία Β΄ έτος και σολφέζ Ε΄ έτος
Αρμονία Γ΄ έτος και σολφέζ ΣΤ΄ έτος
Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
Μορφολογία (1 έτος)
Πρακτικό διδασκαλείο